Šī vietne izmanto sīkfailus. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat tam, ka mēs izmantojam sīkfailus. Uzziniet vairāk šeit

Partneru programma - Affiliates

Lai pieteiktos partneru programmā, nepieciešams ielogoties sistēmā.

Šie noteikumi ir uzskatāmi par līgumu starp SIA "Solorety", vienotais reģistrācijas numurs 40103158659, (turpmāk tekstā saukts kā Veikals) un Afiliācijas pakalpojuma sniedzēju.

Lietotie termini

 1. Afiliācija - pakalpojums, kur Afiliācijas pakalpojuma sniedzējs nodrošina klientu piesaisti Veikalam ar mērķi pārdot tajā nopērkamās preces, par to kā atlīdzību saņem komisiju par katru notikušo darījumu un neatcelto darījumu.
 2. Afiliācijas pakalpojuma sniedzējs - juridiska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā, kā arī pašnodarbināta persona.

Līguma priekšmets

 1. Afiliācijas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk tekstā saukts kā APS) sniedz Veikalam afiliācijas pakalpojumu, bet Veikals samaksā Afiliācijas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar līguma noteikumiem.

Afiliācijas noteikumi

 1. APS reģistrējas veikala afiliācijas sistēmā. Pēc reģistrācijas viņam sistēma automātiski piešķir unikālo identifikatoru.
 2. APS afiliācijas sistēmā ģenerē unikālās hipersaites, kuras iekļauj APS unikālo identifikatoru. Šīs hipersaites APS ir tiesīgs izvietot savās vai trešo personu mājas lapās, nepārkāpjot trešo personu noteikumus. APS ir tiesīgs tās izsūtīt kā e-pastu vai jebkadā citā veidā saviem klientiem. Nav atļauta nepieprasītas informācijas (SPAM) izsūtīšana.
 3. Unikālajai saitei ir jābūt klientam brīvprātīgi, apzināti atveramai interneta pārlūkā.
  1. Pēc saites atvēršanas, veikala sistēma potenciālā klienta datorā izvietos Cookie, saskaņā ar kuru turpmāk tiks identificēts APS gadījumā, ja klients veiks vienu vai vairākus pirkumus.
  2. Nav atļauta saišu automātiska atvēršana fonā (iframe vai citā veidā) vai popup logā. Atverot saiti neatļautā veidā, unikālais identifikators Cookie veidā netiks saglabāts.
  3. Afiliācija ir veicama godprātīgi, kā to darītu krietns un rūpīgs saimnieks Civillikuma izpratnē.
 4. Cookies
  1. Cookie derīguma termiņš (cookie lifetime) - 30 dienas. Veikals nav atbildīgs, ja klients attīra pārlūka saglabātos Cookie failus.
  2. Jaunākam novirzījumam ir prioritāte attiecībā pret vecāku novirzījumu. Tas nozīmē, ja kāds cits APS atvedīs šo pašu klientu uz veikalu, viņam piederēs Cookie, bet visi iepriekšējie APS novirzīšanas Cookies tiks dzēsti.
 5.  Atlīdzības komisijas un to apmērs
  1. Komisija veikalā tiek uzskaitīta punktos. Viena punkta vērtība pielīdzināma vienam eiro.
  2. Par pārdotajām precēm ar veikala cenu līdz EUR 100, ieskaitot PVN, APS saņem 1 punktu.
  3. Par pārdotajām precēm ar veikala cenu EUR 100 un vairāk, APS saņem 2% punktu ekvivalentā no pirkuma summas. 2% komisija nevar pārsniegt 40% no starpības, kas rodas no Veikala preces iepirkuma cenas un pārdošanas cenas. Gadījumā, ja 2% ir vairāk kā 40% no starpības, tad APS saņem 40% no minētās starpības.
  4. APS ir tiesības uz komisiju ir tikai par notikušajiem darījumiem. APS ir informēts, ka saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem pircējam ir atteikuma tiesības 14 dienu laikā, kā arī tiesības, kas 2 gadu laikā ļauj anulēt darījumu pie noteiktiem apstākļiem, kā arī garantijas termiņi attiecībā uz juridiskām personām. Veikals izmantos visas savas tiesības, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību un garantiju ievērošanu. Gadījumos, ja darījums tiks atcelts saistība ar kādu no šādiem gadījumiem - vai tas attieksies uz fiziskām vai juridiskām personām - APS zaudēs tiesības uz komisiju no šāda darījuma. Veikalam ir tiesības vai nu pieprasīt jau izmaksāto atlīdzību no APS, vai arī ieturēt no nākamajām atlīdzībām, ja tādas ir. Gadījumā, ja Veikals pieprasīs atlīdzināt jau izmaksāto komisiju, APS 10 darba dienu laikā, skaitot no rēķina nosūtīšana datuma, kas tiks nosūtīts uz APS kontā norādīto e-pasta adresi, apņemas pārskaitīt naudu rēķinā norādītajā Veikala bankas kontā.
 6. Atlīdzības komisijas izmaksas kārtība
  1. Tiesības uz atlīdzības komisijas izmaksu, pārvēršot punktus naudā, ir ar to brīdi, kad punktu kopsumma pārsniedz 100 punktus.
  2. APS izraksta rēķinu Veikalam par summu, kas atbilst summai, kas norādīta APS kontā. Šī summa iekļauj visus nodokļu maksājumus, ja tādi ir piemērojami, tai skaitā - PVN.
  3. Rēķins elektroniski nosūtāms uz e-pastu invoice@11a.lv un ir apmaksājams 30 dienu laikā, skaitot no pamatota un līgumam atbilstoša rēķina nosūtīšanas dienas.
 7. Atslēgas vārdi
  1. Afiliācijas programmā nav atļauts tieši konkurēt ar veikalu, izmantojot kā atslēgas vārdus "11a.lv", "veikals 11a.lv" u.tml., kas tiešā veidā konkurē ar 11a.lv. Ir atļauta jebkāda cita atslēgvārdu izmantošana SEO vajadzībām.

Līdzēju Atbildība un strīdu risināšanas kārtība

 1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par šī Līguma noteikumu ievērošanu.
 2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam.
 3. Gadījumā, ja APS saistībā ar šo Līgumu ir nodarījis kaitējumu vai zaudējumus trešajām personām, tad APS pasargās Veikalu no jebkādiem šajā sakarā iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Veikalu.
 4. Gadījumā, ja APS pārkāpj šī Līguma noteikumus, tad Veikalam ir tiesības pēc sava ieskata:
  1. izteikt brīdinājumu;
  2. apturēt APS konta darbību. Šis punkts piemērojams gadījumos, ja APS atkārtoti pārkāpj šī Līguma noteikumus vai arī pārkāpums ir rupjš. Šajā gadījumā APS kā  kompensāciju samaksā Veikalam visus uzkrātos darījumu komisiju punktus. Šajā gadījuma Veikalam ir tiesības ieskaita veidā šos punktus no APS konta dzēst, par to atsevišķi nepaziņojot APS.
 5. Gadījumā, ja Veikals ir piemērojis sankcijas pret APS saskaņā ar šīs nodaļas 4.punktu, tad tas nekādā veidā nenozīmē atteikšanos no prasības tiesībām saistībā ar citiem atbildības veidiem, tai skaitā - zaudējumu atlīdzības prasījumi u.c., kas noteikti ar LR normatīvajiem aktiem.
 6. Gadījumā, ja rodas strīds un to neizdodas atrisināt sarunu ceļā 14 darba dienu laikā, skaitot no pretenzijas nosūtīšanas dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc atbildētāja dzīvesvietas. Pretenzija, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtāma uz otras Puses e-pastu. Veikala e-pasta adrese info@11a.lv, APS e-pasta adrese ir tā, kas norādīta APS kontā.

Līguma grozīšana un izbeigšana

 1. Veikalam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma noteikumus, publicējot tos afiliācijas sadaļā. APS ir pienākums regulāri, patstāvīgi sekot līdzi Līguma saturam un noteikumiem. Gadījumā, ja APS nepiekrīt līguma noteikumiem, viņam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Veikalam, nosūtot paziņojumu uz e-pastu info@11a.lv, un slēgt savu APS kontu. Šādā gadījumā uzkrātās komisijas apmērs pārskaitāms saskaņā ar Līguma noteikumiem uz APS kontu, neievērojot noteiktos uzkrāto punktu limitus. Pēc konta slēgšanas APS konts nav atjaunojams, kā arī APS nav tiesības veidot jaunu kontu.
 2. Līgums var tikt izbeigts, ja APS nav veicis aktīvas darbības kontā ilgāk kā 360 dienas pēc kārtas, kā arī minētajā termiņā nav noticis neviens jauns darījums.
TwitterFacebookYoutube
kurpirkt.lvSalidzini.lvwww.gudriem.lv/atrie-krediti